Logga in

Stadgar


Stadgar för Wrångebäcks Båtklubb

§ 1 Ändamål

Wrångebäcks Båtklubb är en allmännyttig ideell klubb och har till ändamål att främja båtlivet och verka för god sjösäkerhet, god miljö samt gott kamratskap och sjömanskap. Klubben skall också ha tillsyn och sköta hamnområdet, vändplanen med parkeringsplatser, soptömning och torrklosett, vilken skall vara öppen för allmänheten, strandstäda området och i övrigt främja bad- och friluftslivet i Wrångebäck.

§ 2 Medlemskap

2.1 Antagning

Alla som är intresserade av klubbens verksamhet och godkänner dess stadgar äger rätt att bli medlem. Ansökan om medlemskap skall göras till klubbens styrelse med angivande av namn, adress, telefonnummer, mailadress och båttyp.

2.2 Medlemskategorier

Aktiv medlem

Medlem som erlagt fulla inträdesavgifter för medlemskap och båtplats och har båt vid klubbens bryggor.

Passiv medlem

Medlem som erlagt inträdesavgift för medlemskap men ej för båtplats och ej utnyttjar båtplats.

Aktiv medlem som ej utnyttjar båtplats.

Stödmedlem

Medlem som ej erlagt inträdesavgifter och ej har rätt till båtplats men som stödjer klubbens verksamhet. Stödmedlemskap ger möjlighet att utnyttja klubbens försäkringar och övriga förmåner. Stödmedlem som vill övergå till aktivt eller passivt medlemskap skall erlägga inträdesavgifter.

2.3 Rättigheter

Medlemskap i klubben berättigar ej till båtplats men är en förutsättning för att erhålla sådan.

Ett medlemskap berättigar till högst två båtplatser.

Medlem får överlåta medlemskap och båtplats inom familjen.

2.4 Skyldigheter

Medlem som antagits har genom inträdet förbundit sig att följa klubbens stadgar, övriga föreskrifter och stadgeenligt fattade beslut.

Medlem som avsiktligt eller genom slarv skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig för desamma.

2.5 Utträde

Medlem som utträder ur klubben äger ej rätt att återfå erlagda avgifter eller delar därav.

2.6 Uteslutning

Medlem som genom klandervärt handlingssätt eller grov oaktsamhet skadat klubben kan uteslutas av årsmötet, vilket skall föregås av en skriftlig varning.

Medlem som ej erlagt fastställda avgifter inom 30 dagar från avisering kan efter skriftlig påminnelse uteslutas av styrelsen.

Utesluten medlem äger ej rätt att återfå erlagda inträdesavgifter.

§ 3 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är i prioritetsordning:

Årsmötet

Extra allmänt möte

Styrelsemöte

§ 4 Verksamhetsår

Verksamhetsåret omfattar perioden 1 april till 31 mars nästkommande år.

§ 5 Avgifter

Medlem skall erlägga de avgifter årsmötet fastställt.

Ny medlem skall förutom medlemsavgift erlägga de fasta engångsavgifter årsmötet beslutat gälla för inträde i klubben.

§ 6 Sammanträden

Årsmötet skall hållas på helgfri lördag före maj månads utgång.

Extra allmänt möte hålls då styrelsen anser skäl föreligga för detta eller då minst en tredjedel av klubbens medlemmar framställer önskemål om detta till styrelsen.

Kallelse till årsmöte och extra allmänt möte utfärdas av styrelsen genom kungörelse på klubbens hemsida och anslag på klubbhusets anslagstavla senast fjorton dagar före mötet.

För beslut på mötet gäller enkel majoritet där annat ej specificeras i dessa stadgar.

Varje aktiv och passiv medlem som erlagt förfallna avgifter till klubben har en röst.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning genom fullmakt godkänns och sådana fullmakter skall presenteras för styrelsens ordförande före mötet.

Ledamot i styrelsen får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och vid val av revisorer.

§ 7 Motioner

Motioner till årsmötet skall inges till styrelsen senast 1 april samma år.

§ 8 Dagordning för årsmötet

Årsmötet skall behandla följande punkter:

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Mötets behörighet

Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet

Föredragning av styrelsen verksamhetsberättelse och räkenskapssammandrag

Föredragning av revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt klubbens stadgar

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Val av övriga funktionärer: Tre arbetsledare, festkommitté, valberedning, övriga

funktionärer

Fastställande av avgifter

Behandling av inkomna motioner

Övriga ärenden

§ 9 Styrelsen och dess åligganden

Styrelsen är klubbens verkställande organ och äger rätt att företräda klubben i all löpande verksamhet och mot tredje part.

Styrelsen skall bestå av:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Minst en och högst tre ordinarie ledamöter

Två suppleanter

Styrelsen är beslutsför när minst tre ordinarie ledamöter är närvarande på mötet.

Ordinarie styrelserepresentanter väljs för två år i taget så att ordförande och ordinarie ledamöter väljs jämna årtal och vice ordförande, kassör och sekreterare udda årtal.

Styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och övriga funktionärer väljs på ett år i taget.

Valbara till styrelsen och valberedning är aktiva och passiva medlemmar.

Vid beslut inom styrelsen gäller enkel majoritet och ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Ordförande jämte en ledamot är behöriga firmatecknare.

Styrelsen skall ha minst tre protokollförda styrelsemöten och ordföranden kallar till dessa. Vid dessa sammanträden för sekreteraren protokoll som ordföranden justerar.

Protokollen från styrelsemöten skall finnas tillgängliga i klubbhuset.

Styrelsen förvaltaren klubbens medel och ansvarar gemensamt för att på bästa sätt tillgodose medlemmarnas intressen.

Kassören för kassabok över inkomster och utgifter och upprättar bokslut vid verksamhetsårets slut.

Sekreteraren för medlemsmatrikel.

Styrelsen uppbär inget arvode, men kan erhålla lättnader i avgifter till klubben vilket beslutas av årsmötet samt erhålla ersättning för faktiska kostnader.

Styrelsen kallar till minst en arbetsdag per år.

Datum och tidpunkt meddelas på klubbens hemsida och anslås på klubbhusets anslagstavla i god tid före utlysta arbetsdagar.

Den som ej kan närvara på arbetsdag erlägger av årsmötet fastställd avgift.

Styrelsemedlem, passiv- och stödmedlem är befriad från arbetsdagar.

Av årsmötet utsedda arbetsledare svarar på styrelsens uppdrag för utförande av arbeten i klubbens regi samt för planering och ledning av arbetsdagar.

§ 10 Regler för bryggor och uppläggningsplats

Medlem som önskar båtplats skall anmäla detta till styrelsen som fördelar båtplatser.

Styrelsen anvisar även båtplats på redden.

Medlem som ej sjösätter sin båt skall anmäla detta till styrelsen. Under denna tid skall båtplatsen ställas till klubbens förfogande som låneplats till annan medlem eller för uthyrning till utomstående.

Medlem som inte sjösätter sin båt under två på varandra följande år mister rätten till båtplats och får göra förnyad ansökan då båtplats önskas igen.

Styrelsen anvisar plats för vinterförvaring av båtar.

Sommartid skall båtkärror, bockar täckningsmaterial m m placeras på av styrelsen anvisad plats senast dag som styrelsen beslutar.

Förtöjning av båtar skall ske enligt klubbens anvisningar som är kungjorda på klubbens hemsida och på klubbhusets anslagstavla.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar skall beslutas med minst tvåtredjedels majoritet av två på varandra följande allmänna möten varav ett skall vara årsmöte. Vid andra mötet kan revideringen omgående vara godkänd och därmed justerad.

§ 12 Upplösning av klubben

Klubben kan upplösas efter beslut med minst tvåtredjedels majoritet av två på varandra följande allmänna möten varav ett skall vara årsmöte. Vid upplösning av klubben skall dess tillgångar realiseras och fördelas lika mellan aktiva och passiva medlemmar.

Stadgar antagna på årsmötet 24 maj 2008 och på extra medlemsmöte 28 juni 2008.

Miljöplan för Wrångebäcks Båtklubb

Inledning

Detta dokument beskriver vilka regler som gäller, för båtklubbens medlemmar, för att minimera påverkan på miljön på de områden som klubben förfogar över.

Miljöpolicy

Wrångebäcks Båtklubb är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt verka för gott kamrat- och sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön. Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av båtklubben för att skapa en god miljö och säker hamn inom området.

Avfallsplan

Sopor skall läggas i därför avsedd sopkärl.

Farligt avfall såsom färgburkar, målarpenslar, batterier, oljor etc. får ej kastas i sopkärl och ej ställas på marken. Sådant material tas med och lämnas på återvinningsstation.

Toalett finns vid nyttjandet av klubbhuset. Dessutom förfogar klubben av ett utedass och det finns en bajamaja vid brygga F, som kommunen ställt till förfogande.

Toatömningsanläggning finns ej inom hamnområdet och det åligger båtägare att använda tömningsanläggning i annan hamn.

Drivmedel hanteras och tankning skall ske på ett sådant sätt att spill på land och i vattnet undviks.

Miljöansvarig. Klaus Fredriksson. Tel.: 0523-42074. Mobil: 0704-918376.

Mail: klausfred@hotmail.com.

Denna miljöplan är antigen av styrelsen för Wrångebäcks Båtklubb den 2 juli 2016.

v in din text om era stadgar här.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.