Wrångebäcks Båtklubb
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter
Avslagsbeslut

BESLUT
2017-03-02
Diarienummer
521-34276-2016
Sida
1(6)
Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götaland
40340 GÖTEBORG
Telefon:
010-224 40 00 (vxl)
Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Malin Christiansson
010-224 54 66
E-delgivning Wrångebäcks Båtklubb
Bengt-Göran Gunnarsson
b-g@hotmail.com
Bryggor inom fastigheten Vrångebäck 1:10 i Lysekils
Kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
för två flytbryggor inom fastigheten Vrångebäck 1:10 i Lysekils kommun.
Se bifogad karta.
Skälen för Länsstyrelsens beslut
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddsområde. Inom detta område
får man bland annat inte uppföra nya byggnader eller
anordningar/anläggningar (7 kap 15 § miljöbalken, MB). Om det finns
särskilda skäl får Länsstyrelsen ge dispens från bestämmelserna (7 kap 18 a
och 18 c §§ MB). I 7 kap 18 c § MB anges de omständigheter som får
beaktas som särskilda skäl för strandskyddsdispens, exempelvis att området
redan är ianspråktaget på ett sätt som innebär att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Dispens får ges endast om det är förenligt med
strandskyddets syfte, som är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet (7 kap 26 § MB).
Vid prövning av dispens enligt 7 kap MB ska hänsyn tas även till enskilda
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som
grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får inte gå längre än som krävs för
att syftet med skyddet ska tillgodoses. (7 kap 25 § MB.)
Vattenområdet omfattas av Natura 2000-området Åbyfjorden (SE0520172)
enligt art- och habitatdirektivet.
Området omfattas även av riksintresse för både naturvård (BottnafjordenÅbyfjorden)
och friluftsliv (Norra Bohusläns kust.). Platsen omfattas också
av särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap 1-3 §§ MB).
Länsstyrelsens bedömning
Den aktuella platsen är belägen på östra sidan av Åbyfjorden, nordväst om
Brodalen, i Lysekils kommun. Idag finns det två längre pålade bryggor, två
kortare bryggor och en hängbrygga i området. De två längre pålade
Diarienummer
521-34276-2016
Sida
2(6)
bryggorna önskas att ersättas med två flytbryggor som är längre och bredare
än de befintliga bryggorna. En utav bryggorna har funnits på platsen sedan
1960-talet. Den andra bryggan är uppförd på 1980-talet och saknar
strandskyddsdispens.
Länsstyrelsen har meddelat er att Länsstyrelsen överväger att avslå ansökan
om strandskyddsdispens. Ni har svarat att ni inte har några
kompletteringar/synpunkter.
De omständigheter som får beaktas som särskilda skäl enligt
strandskyddslagstiftningen anges i 7 kap 18 c § MB. En av dessa
omständigheter är att området behövs för en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför
området (7 kap 18 c § punkt 3 MB). I prövning om detta innebär att
särskilda skäl föreligger ingår en bedömning av bryggans inverkan på
strandskyddets syften och en vägning mellan strandskyddsintresset och den
enskildas intresse av att ta platsen i anspråk.
Länsstyrelsen anser att två flytbryggor, som är bredare och längre, samt av
en annan typ än de befintliga pålade bryggorna, kommer att påverka
allmänhetens upplevelse av och möjlighet till att vistas i området. Det
vattenområde som flytbryggorna kommer att uppta ökar vilket leder till att
tillgängligheten för allmänheten minskar. Den avhållande effekten sträcker
sig över ett större vattenområde än vad själva bryggorna upptar.
Möjligheterna till att bedriva friluftsliv i närområdet försämras och
allmänheten kan känna sig hindrad att passera och uppehålla sig i området.
Länsstyrelsen bedömer att flytbryggorna motverkar strandskyddets syften då
den inskränker möjligheterna för allmänheten att fritt röra sig i närområdet
av bryggorna.
Länsstyrelsen bedömer att flytbryggorna medför en ökad risk för negativ
påverkan på det marina livet. Flytbryggorna kommer att anläggas inom ett
grundområde, vilket har ett stort värde som yngelplats och uppväxtområde
för fisk och andra marina organismer. Risken för negativ påverkan bedöms
som större inom grunda områden. Flytbryggor ger en större skuggeffekt på
bottenområdet än vad pålade bryggor gör, vilket motverkar återetablering av
ålgräs och annan bottenvegetation. Flytbryggor medför också fastsättning av
organiska organismer under bryggan, som sedan faller ned på bottenområdet
och bidrar till ett försämrat bottenklimat. Förutom detta medför flytbryggor
en vågdämpande effekt som kan ge en förändrad vattencirkulation i området
runt bryggorna i jämförelse med pålade bryggor. Med detta som bakgrund
bedömer Länsstyrelsen att flytbryggorna ur ett biologiskt perspektiv
motverkar strandskyddets syften.
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns något särskilt skäl, enligt
strandskyddslagstiftningen, för att lämna strandskyddsdispens för de två
flytbryggorna och att strandskyddets syften motverkas av åtgärden.
Länsstyrelsen avslår ansökan om strandskyddsdispens för de två
flytbryggorna.
Diarienummer
521-34276-2016
Sida
3(6)
Länsstyrelsen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet
med förbuden i strandskyddet. Länsstyrelsen bedömer att bryggorna inte är
förenliga med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med
mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken).
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om strandskyddsdispens för att byta ut två pålade bryggor mot
två flytbryggor på fastigheten Vrångebäck 1:10 i Lysekils kommun.
Den högra bryggan (från land sett) uppfördes på 1960-talet och är 57 meter
lång och 1,4 meter bred. Flytbryggan kommer att vara 60 meter lång och 2,7
meter bred.
Den vänstra bryggan (från land sett) uppfördes på 1980-talet och är 50
meter lång och cirka 2 meter bred. Flytbryggan planeras att vara 60 meter
lång och 3,3 meter bred.
Norr om de båda bryggorna finns en frihängande brygga. Länsstyrelsen har
2009 meddelat strandskyddsdispens för denna brygga (dnr 521-12734-2009,
535-4836-2009).
Länsstyrelsen meddelade den 23 januari 2017 att man överväger att avslå
ansökan om strandskyddsdispens för de båda flytbryggorna.
Den 24 januari 2017 svarade ni att ni inte har några ytterligare synpunkter
eller kompletteringar.
Upplysning
När Länsstyrelsen prövar strandskyddsdispens för att ersätta en brygga med
en ny brygga ska Länsstyrelsen förvissa sig om legaliteten, ur
strandskyddssynpunkt, för den befintliga bryggan. Om en brygga är uppförd
1975 eller tidigare och kontinuerligt har funnits på platsen, anses bryggan
vara laglig. Detta då strandskyddslagstiftningen infördes 1975. För bryggor
som uppförts senare krävs en strandskyddsdispens för att bryggan ska vara
lagligt uppförd.
Ni har i ansökan angett att den högra bryggan (från land sett) har funnits på
platsen sedan 1960-talet, alltså är denna brygga laglig ur
strandskyddsynpunkt.
I ansökan angav ni att den vänstra bryggan (från land sett) uppfördes på
1980-talet, vilket betyder att det ska ha meddelats strandskyddsdispens för
bryggan, för att denna brygga ska vara laglig. Vad Länsstyrelsen kan se så
Diarienummer
521-34276-2016
Sida
4(6)
saknas strandskyddsdispens. Med detta som bakgrund kan Länsstyrelsen
komma att bedriva tillsyn mot denna brygga.
Hur man överklagar
./. Detta beslut kan överklagas hos Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen, se bilaga (formulär O22).
I detta ärende har Maria Ericsson beslutat och Malin Christiansson varit
föredragande.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Maria Ericsson
Malin Christiansson
Bilaga:
Karta
Hur man överklagar
Kopia
Miljönämnden mellersta Bohuslän, Sotenäs info@sotenas.se
Diarienummer
521-34276-2016
Sida
5(6)
Brygga uppförd på 1960-talet
Brygga uppförd på 1980-talet
Diarienummer
521-34276-2016
Sida
6(6)
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen inom tre veckor från
delfåendet (O22)
Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid
Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen
överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du
kontakta Länsstyrelsen.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum
och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska
ändras.
Visa alla nyheter

     Juli 2019
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
271234567
288910111213
29151617181921
30222324252627
31293031

 Nyheter

  • Vårarbetsdag
Vårarbetsdag lördag 2...

  • Årsmöte
Årsmöte lördag 25 maj...

  • Årsmöte
Årsmöte 26 maj 2018 k...


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen